TravelBook

Comments

    • Hi Rose! I actually wanted to post your WHOLE article, but I was afraid you’d get mad (plagiarism, hehe). Your article is the reason why I woke up today with swollen eyes, and why I was in no mood to talk to anyone last night. It was so poignant, so beautifully written that it took me back years ago when my DevCom friends and I would stay at Carabao Park, not giving the sampaguita vendors a second glance, automatically waving them away.

      Thank you for letting me share the story of a six-year old but very much ALIVE Rochel aka Cecil Geronda.

  1. Condolences to the family of Rochel. ‘Di ko na alam kung ano ang nangyayari sa elbi; ‘di ko na alam kung ano ang nangyayari sa utak ng mga tao. Corrupt minds are lurking around kaya dapat laging mag-ingat, lalo na ang mga kababaihan. Mga tatay, mga kuya, mga pinsan, o kaibigang lalaki siguro, wag po nating hayaan na ang mga anak, kapatid, o kaibigan nating babae ay malagay sa alanganin. Samahan at ihatid natin sila sa pag-uwi, lalo na kung gabi. Ingatan natin sila. Kahit sabihin natin na pantay na ang babae at lalaki, mas mahina pa rin sila at mas mabilis pa rin silang matakot. Mas kailangan pa rin nila ng pag-aalaga.

    At dun sa (mga) gumawa nito kay Rochel (at sa maraming iba pa na gumawa at gumagawa ng kalapastanganan sa mga kababaihan), tang-$#@ nyo! Anak ng putakti; wala kayong silbi sa lipunan! I really believe that death penalty is needed nowadays.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge